Produkcja: Firmowe Upominki Gad?ety Reklama z LOGO
  Artykuły Upominki Prezenty dla firm z nadrukiem LOGO » Regulamin sklepu internetowego Kontakt  |  Wybrane Gadżety  |  Zamówienie Gadżetów   
Kategorie Artykułów
Artyku?y biurowe
Artyku?y dla dzieci - do szko?y
Artyku?y pi?miennicze
Bilonownice reklamowe
Breloki Reklamowe
Czapki reklamowe
Dom Higiena i Zdrowie
Dyplomy GRAWERTON
Elektronika
Gad?ety dla kibiców
Gad?ety do samochodu
Gry i zabawy
KUBKI REKLAMOWE Ceramika
Luksusowe upominki dla VIP'ów
Odzie? Reklamowa Tekstylia
Pami?ci Pendrive USB Flash
Parasole reklamowe
Piecz?cie Lakowe
Pinsy Odznaki Przypinki
PODRÓ?E - Art. reklamowe
POLIGRAFIA DLA FIRM
SMYCZE Reklamowe
Tanie d?ugopisy reklamowe
Technika i narz?dzia reklamowe
Torebki Reklamowe z LOGO
WATERMAN Sheaffer PARKER
WYPOCZYNEK Art. reklamowe
Zapalniczki reklamowe
Zegary reklamowe
Katalogi z gad?etami
PROMOCJE
Producent gadżetów
Nowości Reklamowe
Metalowy d?ugopis reklamowy IVO
Metalowy d?ugopis reklamowy IVO
1,20z?
Gadżety - wyszukiwarka
 
szukany produkt
Wyszukiwanie zaawansowane
Informacje
Nadruki reklamowe na gadżetach
Cennik Haft
Cennik Laser
Cennik Sitodruk
Cennik Sublimacja
Cennik Tampondruk
Cennik Termotransfer
Cennik folia Flex i Flock
Cennik Sitodruk Parasole
Kubki Reklamowe nadruki
EFFIKOMP Historia i Referencje
Filmy reklamowe EFFIKOMP
Warunki współpracy handlowej
Jak zacząć z nami współpracę ?
GALERIA naszych prac
KONTAKT oraz mapa dojazdu
Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu / Ogólne Warunki Wspó?pracy firmy EFFIKOMP


Rozdzia? I
Postanowienia wst?pne

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy (e-sklep) EFFIKOMP.PL Gad?ety reklamowe z logo dla firm (dalej „Sklep”) prowadzi sprzeda? wy?acznie hurtow? za po?rednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

2. Regulamin okre?la zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a tak?e prawa i obowi?zki W?a?ciciela Sklepu i Klientów.

3. Przed rozpocz?cie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowi?zany zapozna? si? z niniejszym Regulaminem, a rozpocz?cie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacj? wszystkich jego postanowie?. Regulamin jest integraln? cz??ci? umowy sprzeda?y zawieranej z Klientem.

4. W?a?cicielem Sklepu jest: Jacek Kostrz?bski EFFIKOMP Produkcja Artyku?ów Reklamowych zarejestrowany w CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIA?ALNO?CI GOSPODARCZEJ, NIP 5241845397, REGON 012314812

5. Umowy w Sklepie internetowym s? zawierane w j?zyku polskim.

6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie s? nowe.

7. Zamieszczone w Sklepie zdj?cia towarów mog? odbiega? kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na ró?n? konfiguracj? sprz?tu komputerowego Klientów.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poni?sze poj?cia oznaczaj?:

a) Regulamin – niniejszy regulamin dzia?alno?ci Sklepu internetowego,

b) Sprzedawca – w?a?ciciel Sklepu,

c) Sklep – prowadzony przez Sprzedawc? serwis sprzeda?y on-line, dost?pny dla Klientów, w ramach którego Klient ma mo?liwo?? nabywania Towarów. Sklep internetowy dost?pny jest na stronie: http://www.effikomp.pl

d) Formularz zakupu – skrypt b?d?cy cz??ci? sklepu s?u??cy do z?o?enia zamówienia przez Klienta,

e) Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawc? za po?rednictwem Sklepu internetowego,

f)  Klient – osoba fizyczna, która uko?czy?a 18 lat i jest zdolna do zawierania wi???cych umów lub osoba prawna b?d? inny podmiot zdolny do zawierania umów.

g) Konsument – osoba fizyczna dokonuj?ca z przedsi?biorc? czynno?ci prawnej – zakupu – niezwi?zanego bezpo?rednio z prowadzon? przez ni? dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.

§ 3
Wymagania techniczne

1. Do wspó?pracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urz?dzenia pod??czonego do Internetu z zainstalowan? dowoln? przegl?dark? internetow? obs?uguj?c? stron? kodow? UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzi?ki czemu portal sklepu internetowego b?dzie wygl?da? przejrzy?cie); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerze? lub wtyczek.

2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 4
Ceny i oferty promocyjne

1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu s? cenami netto ( nie zawieraj? podatku VAT 23%).

2. Wi???ca dla stron transakcji jest cena widniej?ca przy Towarze w momencie z?o?enia zamówienia przez Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega, i? produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzeda?” w oferowanych tam cenach dost?pne s? do wyczerpania zapasów.

4. Szczegó?owe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Za??cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w postaci Regulaminu promocji cenowych.

Rozdzia? II
Sk?adanie i realizacja zamówienia

§ 1
Warunki sk?adania zamówie? i zawarcie umowy sprzeda?y

1. Klient, sk?adaj?c zamówienie w Sklepie, jednocze?nie o?wiadcza, ?e zapozna? si? z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

2. Zamówienia w Sklepie mo?na sk?ada? przez ca?? dob?, we wszystkie dni roku.

3. Zawarto?? witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo z?o?enie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

4. W celu z?o?enia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest zalogowanie si? na konto Klienta lub za?o?enie konta w przypadku nowych Klientów, natomiast w celu za?o?enia konta nale?y poda? poprawny adres e-mail i utworzy? has?o, a nast?pnie potwierdzi? za?o?enie konta poprzez przej?cie udost?pnione w linku aktywacyjnym przekazanym drog? e‑mailow?, potwierdzaj?c tym samym za?o?enie konta.

5. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyra?enie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawc? danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

6. Klient sk?ada Sprzedawcy zobowi?zanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikaj?c ikon? „Zamówienie z obowi?zkiem zap?aty”.

7. Po wys?aniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

??czna cena brutto,

sposób i termin zap?aty,

sposób i termin realizacji zamówienia,

prawo odst?pienia od umowy – wzór pouczenia o odst?pieniu od umowy stanowi Za??cznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,

informacja konsumencka.

8. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, ?e do Sprzedawcy wp?yn??o zamówienie Klienta.

9. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zap?aty (w przypadku wyboru przez Klienta p?atno?ci za pobraniem otrzymanie zap?aty nie jest wymagane) Sprzedawca prze?le do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysy?k? zamówienia do Klienta.

10. Wysy?ka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomi?dzy stronami umowy sprzeda?y.

11. Status zamówienia Klient mo?e ?ledzi? na swoim koncie w zak?adce „Zamówienia”.

12. Zamówienia realizowane b?d? na adres znajduj?cy si? na terenie Polski.

13. Sklep zastrzega sobie mo?liwo?? potwierdzenia przyj?cia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub poczt? elektroniczn? oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie mo?liwo?? anulowania zamówienia w przypadku braku mo?liwo?ci kontaktu z Klientem.

§ 2
Sposób p?atno?ci

1. Klient ma do wyboru nast?puj?ce formy p?atno?ci:

a) zwyk?ym przelewem na rachunek bankowy, z zastrze?eniem i? w tytule zap?aty nale?y poda? numer zamówienia oraz dopisa? „P?atno?? ze sklepu internetowego”,

b) gotówka przy odbiorze osobistym

c) za pobraniem – z zastrze?eniem, i?:

przy wyborze dostawy przesy?k? kuriersk? – p?atno?? nale?y ui?ci? gotówk?, przekazuj?c j? kurierowi w momencie dostawy przesy?ki

– przy wyborze dostawy poczt? polsk? – p?atno?? nale?y ui?ci? gotówk?, przekazuj?c j? listonoszowi w momencie dostawy przesy?ki

2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieop?acone (za wyj?tkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ci?gu 7 dni od chwili z?o?enia zamówienia b?d? automatycznie anulowane.

§ 3
Termin p?atno?ci

1. W razie wyboru p?atno?ci przelewem elektronicznym lub kart? kredytow? Klient zobowi?zany jest zap?aci? za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyj?cia zamówienia przez Sprzedawc?.

2. Za dat? zap?aty uznaje si? dat? uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. W razie braku zap?aty pe?nej ceny w terminie Sprzedawca mo?e anulowa? zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Je?eli Klient zap?aci? cz??? ceny, Sprzedawca zwraca mu ca?? wp?acon? kwot?.

4. Dokonuj?c p?atno?ci przelewem elektronicznym, w tytule przelewu nale?y poda? numer zamówienia nadany przez Sprzedawc?.

5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególno?ci kontaktuje si? z Klientem. W razie niemo?liwo?ci ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wp?acon? kwot? na rachunek bankowy, z którego zosta? nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 4
Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca o?wiadcza, i? do?o?y wszelkich stara?, aby zamówienie Klienta zosta?o zrealizowane w ci?gu max 48 godzin, licz?c od nast?pnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawc? p?atno?ci.

2. Warunek dokonania p?atno?ci nie obowi?zuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje p?atno?ci za pobraniem.

3. Sprzedawca o?wiadcza, i? maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczy? 3 dni, z tym zastrze?eniem, i? w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten mo?e si? wyd?u?y?, jednak nie d?u?ej ni? siedem dni od dnia zawarcia umowy.

4. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizowa? ca?ego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w cz??ci, czy rezygnuje z zamówienia.

5. Dowodem zakupu w przypadku Klientów b?d?cych konsumentami jest paragon.

6. Dowodem zakupu dla Klientów nieb?d?cych konsumentami jest faktura VAT. 

7. Na ?yczenie Klienta b?d?cego konsumentem Sprzedawca wystawi faktur? VAT. Pro?b? o wystawienie faktury VAT nale?y zg?osi? w polu: Uwagi.

§ 5
Korekta zamówienia

1. Korekty do zamówie? sk?adane mog? by? wy??cznie do momentu rozpocz?cia produkcji zamówionego produktu.

2. Korekty mo?na dokona?, wysy?aj?c e-mail na adres info@effikomp.pl
lub kontaktuj?c si? ze Sprzedawc? pod nr tel. + 48 22 814 59 96 (koszt po??czenia wg stawki operatora). Dokonuj?c korekty, Klient zobowi?zany jest poda? numer zamówienia.

§ 6
Sposób i koszty dostawy Towaru

1. Klient mo?e wybra? nast?puj?ce formy dostawy zamówionego towaru:

a) odbiór osobisty[1] we wskazanym punkcie/oddziale/salonie Sprzedawcy (po wcze?niejszym op?aceniu zamówienia) – bezp?atnie,

b) dostawa za po?rednictwem firmy kurierskiej – koszt 22,00 z? netto. (przedp?ata) - paczka do 30 kg,

c) dostawa za po?rednictwem firmy kurierskiej – koszt 27,00 z? netto. ( pobranie) - paczka do 30 kg,

2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba ?e Sprzedawca okre?li odmiennie w Sklepie.

3. Przed odebraniem przesy?ki od kuriera Klient zobowi?zany jest sprawdzi?, czy opakowanie nie uleg?o uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesy?ki nosi znamiona uszkodzenia, nale?y nie przyjmowa? przesy?ki i w obecno?ci kuriera sporz?dzi? protokó? szkody oraz skontaktowa? si? jak najszybciej ze Sprzedawc? w celu wyja?nienia sprawy.

Rozdzia? III
Odpowiedzialno?? za Towar i reklamacje

§ 1
Odpowiedzialno?? za wady rzeczy

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl?dem Klienta, je?eli sprzedany towar ma wad? fizyczn? (r?kojmia).

2. Wada fizyczna polega na niezgodno?ci rzeczy sprzedanej z umow?. W szczególno?ci rzecz sprzedana jest niezgodna z umow?, je?eli:

1) nie ma w?a?ciwo?ci, które rzecz tego rodzaju powinna mie? ze wzgl?du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj?cy z okoliczno?ci lub z przeznaczenia;

2) nie ma w?a?ciwo?ci, o których istnieniu sprzedawca zapewni? kupuj?cego, w tym przedstawiaj?c próbk? lub wzór;

3) nie nadaje si? do celu, o którym kupuj?cy poinformowa? sprzedawc? przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zg?osi? zastrze?enia co do takiego jej przeznaczenia;

4) zosta?a kupuj?cemu wydana w stanie niezupe?nym.

3) Sprzedawca odpowiada za niezgodno?? towaru z umow? jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed up?ywem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

4) W razie niezgodno?ci towaru z umow? Klient najpó?niej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodno?ci jest zobowi?zany wys?a? zawiadomienie (o?wiadczenie) o stwierdzonej niezgodno?ci na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wys?anie zawiadomienia (o?wiadczenia) przed jego up?ywem. Klient zobowi?zany jest sporz?dzi? na pi?mie opis stwierdzonej niezgodno?ci Towaru z umow? oraz wskaza? zakres roszczenia (patrz pkt 5).

5) Je?eli rzecz sprzedana ma wad?, Klient mo?e:

a) ??da? wymiany rzeczy na woln? od wad,

b) ??da? usuni?cia wady,

c) ??da? obni?enia ceny,

d) odst?pi? od umowy, chyba ?e Sprzedawca niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta wymieni rzecz wadliw? na woln? od wad albo wad? usunie.

e) Sprzedawca jest obowi?zany – na swój koszt – wymieni? rzecz wadliw? na woln? od wad albo usun?? wad? w rozs?dnym czasie bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta. Przyjmuje si?, i? termin ten wynosi do 14 dni.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno?ci Towaru z umow? Klient mo?e z?o?y? reklamacj?
lub wys?a? na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres: EFFIKOMP Produkcja Artyku?ów Reklamowych, ul. Miroci?ska 4, 03-197 Warszawa

6. Klient odsy?aj?cy reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowi?zany do za??czenia pisemnego o?wiadczenia zawieraj?cego nast?puj?ce dane: dane reklamuj?cego – imi? i nazwisko, dok?adny adres zamieszkania oraz adres e-mail, dat? nabycia Towaru, nazw? Towaru, cen? nabycia, dok?adnie opisan? wad? oraz okoliczno?ci jej powstania, ??dania reklamuj?cego. Sk?adaj?c reklamacj?, Klient zobowi?zany jest równie? do za??czenia dowodu sprzeda?y – najlepiej orygina?u lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudz?cego w?tpliwo?ci dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Za??cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci zwi?zanych z procedur? sk?adania reklamacji Klient mo?e uzyska? wskazówki, dzwoni?c pod numer telefonu +48 22 8145996 (koszt po??czenia jak za po??czenia lokalne).

§ 2
Odst?pienie od umowy konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient b?d?cy konsumentem, który zakupi? towar na odleg?o?? – za po?rednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odst?pienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem).

2. Zwracany Towar nie mo?e nosi? ?ladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalno?ci Towaru.

3. Formularz o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy, który stanowi za??cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany wraz z Towarem. 

4. O?wiadczenie o odst?pieniu nale?y z?o?y?:

a) listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.

b) w postaci elektronicznej i wys?a? Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezw?ocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyj?cia o?wiadczenia).

5. Odst?puj?c od umowy, Klient jest zobowi?zany za??czy? dowód sprzeda?y – najlepiej orygina? lub kopi? paragonu lub faktury VAT lub inny niebudz?cy w?tpliwo?ci dowód zakupu.

6. Konsument ma obowi?zek zwróci? towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezw?ocznie, jednak nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym odst?pi? od umowy (do zachowania terminu wystarczy odes?anie towaru przed jego up?ywem).

7. Sprzedawca ma obowi?zek niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od otrzymania o?wiadczenia konsumenta o odst?pieniu od umowy, zwróci? konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najta?szy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

8. Je?eli Klient wraz z o?wiadczeniem o odst?pieniu nie odes?a? Towaru, Sprzedawca wstrzymuje si? do zwrotu dokonanych przez Klienta p?atno?ci do dnia otrzymania Towaru.

9. Klient mo?e przes?a? zwracany Towar na swój koszt na adres: EFFIKOMP Produkcja Artyku?ów Reklamowych, ul. Miroci?ska 4, 03-197 Warszawa

10. Prosimy o odsy?anie Towaru w miar? mo?liwo?ci w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

11. Zwrot nale?no?ci nast?pi w takiej formie, w jakiej dokonywany by? zakup: konto bankowe lub na kart?, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto.

12. Przesy?ki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie b?d? przyjmowane.

13. Kupuj?cemu nie przys?uguje prawo odst?pienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagra? d?wi?kowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapiecz?towanym opakowaniu, je?li opakowanie to zosta?o otwarte po dostarczeniu.

Rozdzia? IV
Postanowienia wspólne

§ 1
Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca gwarantuje poufno?? wszelkich udost?pnionych mu danych osobowych.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy s? przetwarzane wy??cznie w celu realizacji zamówienia i s? to:

a) imi? i nazwisko,

b) adres korespondencyjny,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,

e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomo?ci o korzystaniu przez u?ytkownika z us?ugi ?wiadczonej drog? elektroniczn? niezgodnie z regulaminem lub z obowi?zuj?cymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator mo?e przetwarza? dane osobowe u?ytkownika w zakresie niezb?dnym do ustalenia odpowiedzialno?ci u?ytkownika.

3. Klient mo?e równie? wyrazi? odr?bn? zgod? na otrzymywanie od Sklepu materia?ów reklamowo­- ‑promocyjnych.

4. Sk?adaj?c zamówienie, Klient wyra?a zgod? na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególno?ci na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysy?ki Towaru.

5. Dane osobowe mog? zosta? udost?pnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysy?ki.

6. Dane osobowe s? gromadzone z nale?yt? staranno?ci? i odpowiednio chronione przed dost?pem do nich przez osoby do tego nieupowa?nione, a ich przetwarzanie odbywa si? w zgodzie oraz na warunkach okre?lonych szczegó?owo w:

a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

c) rozporz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada? urz?dzenia i systemy informatyczne s?u??ce do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

d) innych aktach prawa powszechnie obowi?zuj?cego.

7. Klientowi przys?uguj? prawa okre?lone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególno?ci do:

a) wgl?du do swoich danych osobowych,

b) ??dania uzupe?nienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta?ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni?cia, je?eli s? one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta?y zebrane z naruszeniem ustawy albo s? ju? zb?dne do realizacji celu, dla którego zosta?y zebrane.

§ 2
Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie tre?ci zamieszczane w Sklepie, ??cznie z tekstami, zdj?ciami, grafik?, plikami audio i wideo s? w?asno?ci? Sprzedawcy, je?li wyra?nie nie stwierdzono inaczej.

2. Tre?ci te s? chronione prawem autorskim i bez zgody w?a?ciciela mog? by? u?ywane jedynie do osobistego u?ytku, nie mog? by? publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody w?a?ciciela, powielane, zmieniane itp.

3. Bezprawne u?ycie zastrze?onego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4. Sprzedawca ostrzega, ?e naruszenie praw autorskich i innych b?dzie ?cigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 3
Polityka cookies

1. Sklep pos?uguje si? tzw. plikami cookies (ciasteczka).

2. Pliki te s? zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczaj? danych statystycznych o aktywno?ci Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowa?.

3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotycz?cych nast?puj?cych obszarów:

informacje na temat sesji,

ostatnio ogl?dane produkty,

4. Klient w ka?dej chwili mo?e wy??czy? w swojej przegl?darce internetowej opcj? przyjmowania cookies, cho? musi mie? ?wiadomo??, ?e w niektórych przypadkach od??czenie tych plików mo?e wp?yn?? na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 4
Wy??czenie odpowiedzialno?ci

1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajduj? si? hiper??cza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?ci zamieszczone na tych stronach i ich niezgodno?? z obowi?zuj?cym prawem.

2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa si? na odpowiedzialno?? Klienta.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest cz??ci? zawieranej przez Sprzedawc? oraz Klienta umowy sprzeda?y.

2. Prawem w?a?ciwym dla umów sprzeda?y pomi?dzy Klientem a Sprzedawc? na warunkach okre?lonych w Regulaminie jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory wynik?e w zwi?zku z realizowaniem umów sprzeda?y mi?dzy Sprzedawc? a Klientem b?d? rozstrzygane w pierwszej kolejno?ci na drodze negocjacji, z intencj? polubownego zako?czenia sporu.

§ 2
Wej?cie w ?ycie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie mo?liwo?? zmian w Regulaminie, które wchodz? w ?ycie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmian? Regulaminu stosuje si? wersj? Regulaminu obowi?zuj?c? w dacie z?o?enia Zamówienia przez Klienta. Nowa tre?? Regulaminu obowi?zywa? b?dzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których zosta? powiadomiony.

 [1] Uwaga – osobisty odbiór towaru przez klienta-konsumenta nie wy??cza jego prawa odst?pienia od umowy w terminie 14 dni. Zapis przeciwny b?dzie uznany za klauzul? niedozwolon?.

Dalej
Koszyk
... jest pusty
Gadżety - Bestsellery
01.Metalowy d?ugopis reklamowy KTrendy
02.O?ówek reklamowy drewniany bia?y z gumk?
03.O?ówek reklamowy drewniany czarny-czarny z gumk?
04.Zapach samochodowy zawieszka z nadrukiem
05.Metalowy d?ugopis reklamowy KCosmo
06.D?ugopis reklamowy MPA012010 ABAR
07.Reklamówki plastikowe typu MARKET
08.O?ówek reklamowy drewniany czarny-czarny
09.Drewniane o?ówki LITTLE WITCH
10.Zapalniczka wielofunkcyjna EB-15 HC LED
Gadżety - Promocja
Elastyczny pasek odblaskowy
Elastyczny pasek odblaskowy
1,90z?
1,75z?
Gadżety - Recenzje
Kompas - przycisk do papieru NAVIGATION
Trzeba przyzna? ?e przycisk sprawia ekskluzywne wra?enie. ..
5 z 5 gwiazdek!
Katalogi reklamowe:
Polecamy firmy:

EFFIKOMP - Cz?onek Klubu signs.pl

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!


Powered & Copyright © by Agencja Reklamowa EFFIKOMP - Producent Artykułów Reklamowych dla firm

Wszelkie prawa do zdjeć, opisów oraz autorskich pomysłów - są zastrzeżone, stanowią wyłączną własnosć Agencji Reklamowej EFFIKOMP - Warszawa.


Upominki na ka?d? okazje Prezenty na zamówienie