Produkcja: Firmowe Upominki Gad?ety Reklama z LOGO
  Artykuły Upominki Prezenty dla firm z nadrukiem LOGO » S?owniczek poj?? reklamowych Kontakt  |  Wybrane Gadżety  |  Zamówienie Gadżetów   
Kategorie Artykułów
Artyku?y biurowe
Artyku?y dla dzieci - do szko?y
Artyku?y pi?miennicze
Bilonownice reklamowe
Breloki Reklamowe
Czapki reklamowe
Dom Higiena i Zdrowie
Dyplomy GRAWERTON
Elektronika
Gad?ety dla kibiców
Gad?ety do samochodu
Gry i zabawy
KUBKI REKLAMOWE Ceramika
Luksusowe upominki dla VIP'ów
Odzie? Reklamowa Tekstylia
Pami?ci Pendrive USB Flash
Parasole reklamowe
Piecz?cie Lakowe
Pinsy Odznaki Przypinki
PODRÓ?E - Art. reklamowe
POLIGRAFIA DLA FIRM
SMYCZE Reklamowe
Tanie d?ugopisy reklamowe
Technika i narz?dzia reklamowe
Torebki Reklamowe z LOGO
WATERMAN Sheaffer PARKER
WYPOCZYNEK Art. reklamowe
Zapalniczki reklamowe
Zegary reklamowe
Katalogi z gad?etami
PROMOCJE
Producent gadżetów
Nowości Reklamowe
O?ówek reklamowy drewniany czarny-czarny z gumk?
O?ówek reklamowy drewniany czarny-czarny z gumk?
0,75z?
Gadżety - wyszukiwarka
 
szukany produkt
Wyszukiwanie zaawansowane
Informacje
Nadruki reklamowe na gadżetach
Cennik Haft
Cennik Laser
Cennik Sitodruk
Cennik Sublimacja
Cennik Tampondruk
Cennik Termotransfer
Cennik folia Flex i Flock
Cennik Sitodruk Parasole
Kubki Reklamowe nadruki
EFFIKOMP Historia i Referencje
Filmy reklamowe EFFIKOMP
Warunki współpracy handlowej
Jak zacząć z nami współpracę ?
GALERIA naszych prac
KONTAKT oraz mapa dojazdu
S?owniczek poj?? reklamowych

ACCOUNT

Jest to rachunek lub zlecenie, równie? ca?o?? prac, wykonywanych przez agencj? dla jednego reklamodawcy lub marki.

AGENCJA REKLAMOWA

Jest firm? us?ugow?, która doradza oraz realizuje dla swych klientów ró?nego rodzaju kampanie reklamowe. Agencja reklamowa sk?ada si? zazwyczaj z kilku dzia?ów, client handling - dzia? obs?ugi klienta, kreacji, produkcji. W zale?no?ci od wielko?ci firmy w strukturach agencii znajduj? si? jeszcze dzia?y bada? i strategii oraz studia dtp. Na pocz?tku lat 90-tych nowopowsta?e agencje posiada?y w swych strukturach jeszcze jedn? komórk?, dzia? mediów odpowiedzialny za planowanie i zakup powierzchni reklamowych. W po?owie lat 90-tych ze struktur agencji reklamowych zacz?? si? proces wyodr?bniania nowych podmiotów - domów mediowych powi?zanych kapita?owo lub strategicznie z agencjami reklamowymi. Proces ten praktycznie z ko?cem lat 90-tych si? zako?czy? w Polsce.

BACKLIT, BACKLIGHT

Reklama z zadrukiem cyfrowym na tkaninie PCV. Pe?ni funkcj? no?nika reklamy, na któr? pada ?wiat?o od ty?u.

BANNER, BANER

Banner - zazwyczaj prostok?tny napis reklamowy, zawieraj?cy np: nazw? firmy, logo lub reklam? produktu. Banery nie maj? sta?ych wymiarów, produkowane s? na ró?nych pod?o?ach od papierowych po specjaln? siatk? pcv na której za pomoc? ró?nych metod nadruku nanoszony jest obraz graficzny. Odmian? reklamy internetowej jest tzw. baner internetowy, który jest zamieszczany w ró?nych witrynach i serwisach internetowych jako odno?nik do strony danego produktu lub firmy.

BARTER

Bezgotówkowa wymiana towarów, powierzchni reklamowych lub us?ug. Odmian? tego typu handlu jest handel kompensacyjny - handel zamienny, który oznacza zakupy wi?zane, polegaj?ce na tym, ?e sprzedaj?cy godzi si?, aby ca?o?? lub cz??? swoich nale?no?ci za dostarczone towary przeznaczy? na zakupy dokonywane u kupuj?cego.

BIGOWANIE

Rowkowanie, wyciskanie rowka lub rowków w miejscu zgi?cia papieru, kartonu. Operacja ta ma s?u?y? ?atwiejszemu zginaniu lub oderwaniu zaznaczonej (przez bigowanie) cz??ci papieru lub kartonu.

BILLBOARD, Billbord

Wielkoformatowa tablica reklamowa umieszczana na ?cianach domów i specjalnych konstrukcjach w miejscach du?ego ruchu przechodniów i samochodów. Ze wzgl?du na ograniczone zdolno?ci percepcji, reklama na billboardach nie mo?e by? prze?adowana informacjami o szczególnych cechach i zaletach produktów. Musi przyci?ga? uwag? sugestywnym obrazem reklamowanego produktu oraz zaciekawia? i rozbawia? krótkim tekstem.

BILONOWNICA, BILOWNICA

Podstawka u?ywana w punktach sprzeda?y do wydawania reszty. Zazwyczaj jest ona równocze?nie form? reklamy. Obecnie istniej? bilonownice mo?liwo?ci? wymiany grafiki reklamowej lub umieszczonego wewn?trz nich produktu, pod?wietlane oraz z ruchomym obrazem.

BRAND

Marka, która dzi?ki reklamie wyró?nia si? i jest przez konsumentów postrzegana jako odmienna, mimo braku faktycznych cech odró?niaj?cych j? od konkurencji.

BRIEF

Dokument zawieraj?cy uporz?dkowany spis celów kampanii i wytycznych jakie ma spe?nia? reklama lub dana kampania. Przygotowuje go zazwyczaj klient lub pracownik agencji z dzia?u Account Handling czyli z dzia?u obs?ugi klienta. Na jego podstawie zespó? kreatywny i dzia? mediów przyst?puj? do pracy nad przygotowaniem projektu reklamy i media planu. Jest to dokument pe?ni?cy g?ówn? rol? w przygotowaniu kampanii reklamowej. Dla potrzeb wewn?trznych w agencjach reklamowych stosuje si? bardziej rozbudowane briefy, ich powstanie uzale?nione jest od wielko?ci i stopnia z?o?ono?ci danej kampanii oraz od jego odbiorcy, s? to np.: brief mediowy, kreatywny oraz produkcyjny. BRIEFING

Z j?z. ang. odprawa, przegl?d faktów, jest to jeden z najwa?niejszych metod wspó?pracy mi?dzy agencj? reklamow? a klientem. Briefing to cykliczne spotkania, na których klient oraz osoby odpowiedzialne za obs?ug? danego klienta ze strony agencji reklamowej (dzia? Account) omawiaj? wspólnie wszystkie prowadzone i planowane dzia?ania reklamowe i marketingowe. Wynikiem tych prac jest brief - patrz s?ownik.

BROSZURA

W terminologii bibliotekarskiej jest to ksi??ka o obj?to?ci do 64 stronic, zeszytych wraz z ok?adk? przez grzbiet; w drukarstwie, ksi??ka w ok?adce mi?kkiej lub kartonowej.

BTL

Z j?z. ang. Below The Line - jest to cz??? bud?etu marketingowego reklamodawcy, przeznaczona na promocje skierowane do konsumentów i detalistów. Nazywane tak s? równie? media wspomagaj?ce do których zaliczy? mo?na: materia?y promocyjne, internet, reklam? wydawnicz? wszelkiego rodzaju ulotki i katalogi, gazety og?oszeniowe, listy reklamowe - direct mail, galanteri? reklamow?, telefon, kino, kasety video, filmy, product placement oraz P.O.S.

CITYBOARD

Cityboard jest to rodzaj wielkoformatowego no?nika reklamy zewn?trznej. Cityboard jest o?wietlon?, wolnostoj?c? tablic? reklamow? o wymiarach np. 6 x 3m, zlokalizowan? przy drogach o du?ym nat??eniu ruchu. Cityboard i Cityboard Media s? znakami towarowymi prawnie chronionymi przez Cityboard Media Sp. z o.o.

CITYLIGHT

Citylight jest to jeden z rodzajów no?nika reklamy zewn?trznej. Jest pod?wietlonym od wewn?trz panelem reklamowy o wymiarach 1,2 x 1.8 m, montowany w wiatach przystankowych lub na konstrukcjach innych obiektów u?yteczno?ci publicznej, tak?e wolnostoj?cy lub ?cienny.

CMYK

Skrót od ang. CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK jest to popularne okre?lenie substraktywnego systemu mieszania barw, tak?e sposobu drukowania oraz metody separacji barwnej. Paleta CMYK pozwala na zapis 32 bitowych obrazków, dlatego wykorzystuje si? ja w urz?dzeniach drukuj?cych.

COPYWRITER

Z j?z. ang. Copywriter - jest pracownikiem dzia?u kreacji agencji reklamowej (w dos?ownym t?umaczeniu tre?ciopisarzem). Do jego obowi?zków nale?y przygotowanie ró?nego rodzaju tekstów, sloganów i hase? pojawiaj?cych si? w reklamach prasowych, ulotkach, spotach telewizyjnych i radiowych. Copywriter wraz z Art Directorem stanowi? ma?y zespó?, w którym Art Director odpowiedzialny jest za artystyczn? i wizualn? cz??? projektu reklamowego, a Copywriter za jego tre??.

CORIAN

Jest materia?em produkowanym wy??cznie przez koncern DU PONT. Sk?ada si? w wi?kszo?ci (2/3) z naturalnego kamienia - s?abo w Polsce znanego minera?u - wodorotlenku glinu. Reszta to metakrylan metylu, bardziej znany jako akryl oraz ró?ne pigmenty. CORIAN wykorzystuje si? w wyposa?eniu wn?trz a tak?e do produkcji gad?etów reklamowych.

DISPENSER

Rodzaj reklamowego opakowania dla odpowiednio zaprojektowanych w tym celu notesików samoprzylepnych. Pojemnik skrywaj?cy papierowe kartki mo?e przybra? kszta?t tuby, puszki, opakowania, pude?ka itp.

DISPLAY, EKSPOZYTOR P.O.S.

Display'e reklamowe, ekspozytory P.O.S. - s?u?? do ekspozycji lub sprzeda?y towarów promowanych. Wykonywane s? z tworzyw sztucznych lub z kaszerowanych tektur.

DPI

Skrót od angielskiego okre?lenia Dot Per Inch, czyli w t?umaczeniu liczba kropek lub punktów na cal polskim odpowiednikiem tego terminu jest rozdzielczo??. Warto?? DPI jest jedn? z najcz??ciej stosowanych informacji, niezb?dn? do przygotowania ró?nego rodzajów materia?ów do druku. Czym wy?sza rozdzielczo?? tym dany materia? zawiera? b?dzie wi?cej szczegó?ów czyli jego jako?? i ostro?? np: zdj?cia b?dzie wy?sza.

DRUCIAK P.O.S.

Rodzaj ekspozytora wykonany z gi?tego drutu. Zazwyczaj wyst?puje w formie stalowej drucianej siatki z umieszczonymi na niej wieszakami, wraz z elementami opisuj?cymi produkt.

DRUK CYFROWY

W przeciwie?stwie do druku tradycyjnego (offset) zb?dny staje si? ca?y proces przygotowania folii, matryc i cromalinu oraz skomplikowane ustawienie maszyny. Dzi?ki temu, znacznie skraca si? czas oczekiwania na druk. W zwi?zku z brakiem kosztów sta?ych zwi?zanych z przygotowalni? oraz fakt, ?e druk cyfrowy umo?liwia wydrukowanie jednej, jak i kilku tysi?cy stron, zmienia si? ca?kowicie struktura kosztów. W tradycyjnym druku offsetowym, farba jest przenoszona na papier przy pomocy specjalnych matryc. Natomiast przy druku cyfrowym wykorzystuje si? do tego celu system elektro-fotograficzny, gdzie specjalny mikrotoner jest przenoszony elektrostatycznie na no?nik np.papier. Pozwala to radykalnie skróci? czas i ca?y proces druku. Pliki przenoszone s? bezpo?rednio z komputera do maszyny i na bie??co drukowane. System komputerowy pozwala na zarz?dzanie drukiem, co daje mo?liwo?? drukowania wielu rzeczy jedna po drugiej, bez zb?dnych przerw. W tradycyjnym druku offsetowym uzyskuje si? najwy?ej 100 do 120 poziomów szaro?ci, spowodowane jest to utrat? jako?ci podczas skomplikowanego procesu druku, za? w druku cyfrowym obraz jest przenoszony bezpo?rednio z dysku na papier i jako w produkcie finalnym osi?ga pe?ne 256 poziomów szaro?ci. Jednym z wa?niejszych aspektów skracaj?cym czas produkcji, jest wyeliminowanie ca?ego procesu zwi?zanego z wykonaniem klisz i cromalinów niezb?dnych przy druku offsetowym. Prace przygotowane do druku w technice cyfrowej s? znacznie mniejsze ni? te przygotowywane do druku offsetowego co w ?atwy, prosty i szybki sposób pozwala na przesy?anie ich do drukarni cyfrowej za pomoc? internetu. Wydruk próbny – identyczny z ca?ym nak?adem, otrzymuje si? od r?ki. Od momentu akceptacji wydruku próbnego przez Klienta, ca?e zamówienie gotowe jest w kilkana?cie minut, czy godzin? w zale?no?ci od jego wielko?ci. Personalizacja: Druk cyfrowy jak ?aden inny daje mo?liwo?? drukowania prac personalizowanych, czyli prac posiadaj?cych indywidualne zmienne dane na ka?dej stronie. W ?aden sposób drukowanie takich prac nie podnosi kosztów druku, co praktycznie nie jest wykonalne w technice tradycyjnej. Druk cyfrowy umo?liwia mi?dzy innymi personalizacj?: mailingu, tekstu, grafiki, zdj??, adresów do korespondencji, kodów kreskowych, numerów seryjnych itp. Jako??: Chc?c pokusi? si? o porównanie jako?ci druku cyfrowego do tradycyjnego mo?na z ca?? pewno?ci? powiedzie?, ?e efekty uzyskiwane w tych dwóch tak odmiennych technikach s? bardzo zbli?one, a niekiedy walory druku cyfrowego znacznie przewy?szaj? druk tradycyjny. Druk cyfrowy pozwala na drukowanie prac z rozdzielczo?ci? 600 dpi, co w druku tradycyjnym odpowiada rozdzielczo?ci 2540 dpi i liniaturze 175-200 lpi. Wydruki wykonywane w technice cyfrowej nie wymagaj? ?adnego zabezpieczenia w postaci lakieru offsetowego czy UV, gdy? same z w sobie s? b?yszcz?ce i nie rozmazuj? si? jak to si? cz?sto zdarza w druku tradycyjnym, gdy brak jest odpowiedniego zabezpieczenia wydruku. W technice cyfrowej brak jest tzw. ”pasowania kolorów” i ustawiania maszyny co jest nieodzownym elementem druku tradycyjnego, po prostu nie ma przesuni?? kolorów. Doskona?? zalet? druku cyfrowego jest ?wietny system konwersji koloru: RGB > CMYK i PANTONE > CMYK. Umo?liwia on drukowanie zdj?? RGB w znacznie szerszej gamie kolorów ni? CMYK, czyli wszelkiego rodzaju zdj?cia s? bardziej “?ywsze”. Jednocze?nie ?wietny system emulacji kolorów PANTONE pozwala na uzyskanie znacznie lepszych efektów wizualnych i bardziej zbli?onych do wzornika PANTONE ni? przy konwersji tych kolorów na CMYK. Format zadruku: Drukujemy na papierach arkuszowych jednostronnie i dwustronnie o wymiarach 320x450 mm (obszar zadruku 315x445 mm) i gramaturze od 64 do 300 g/m2. Materia?y: W ofercie mamy zarówno papiery powlekane matowe jak i b?yszcz?ce. Dost?pne s? równie? wszelkiego rodzaju papiery samoprzylepne jaki i specjalistyczne folie samoprzylepne odporne na warunki atmosferyczne, oraz folie transparentne do prezentacji i folie transferowe do przenoszenia ró?nego rodzaju obrazów na koszulki, kubki czy inne gad?ety reklamowe.

DTP

Desktop Publishing (inaczej: DTP) oznacza komputerow? poligrafi?, sk?ad komputeorwy. Jest to technika sk?adu drukarskiego wykonywanego na komputerze, stosowana g?ównie przy sk?adzie ksi??ek i czasopism. Dokonuje si? jej u?yciu specjalistycznego oprogramowania

ETYKIETA

Nalepka na towarze lub jego opakowaniu, rodzaj znaku towarowego z oznaczeniem nazwy, wytwórni i ceny.

EVENTS

W j?zyku angielskim oznacza ono wydarzenie. W dzia?aniach marketingowo - promocyjnych jest to poj?cie oznaczaj?ce ró?nego typu imprezy maj?ce na celu komunikacj? firmy z jej otoczeniem wewn?trznym - pracownikami (?wi?ta, wyjazdy integracyjne) oraz z otoczeniem zewn?trznym (konferencje prasowe, kongresy, targi bran?owe, imprezy konkursowe).

FALCOWANIE

Falcowanie jest to termin zwi?zany z poligrafi?, oznacza proces r?cznego lub maszynowego sk?adania, za?amywania wydrukowanych arkuszy w legi, w celu otrzymania przewidzianego formatu ksi??ki.

FPC

Skrót z ang. Full Page Color, termin ten stosowany jest w bran?y mediowej do okre?lenie ca?ostronicowej kolorowej reklamy prasowej.

FREEBOARD

Rodzaj reklamy w postaci tablicy wolnostoj?cej.

FREZOWANIE

Procesy obróbki powierzchni p?askich i kszta?towych za pomoc? wieloostrzowych narz?dzi zw. frezami.

FRONTLIGHT, FRONTLIT

Reklama z zadrukiem cyfrowym na tkaninie PCV. Pe?ni funkcj? no?nika reklamy, na któr? pada ?wiat?o z przodu. Znajduje najbardziej wszechstronne zastosowania.

FULL SERVICE

Z j?z. ang. Full Service i oznacza pe?n? obs?uga. Zazwyczaj termin ten stosowany jest w opisie agencji reklamowych, które s? w stanie zaoferowa? klientowi pe?en zakres us?ug reklamowo-marketingowych. Full Service us?ug reklamowych zawiera najcz??ciej: planowanie strategiczne, kreacj?, produkcj? reklam, planowanie zakupu mediów

GAD?ETY REKLAMOWE

Gad?ety lub upominki reklamowe to jedne z najprostszych sposobów promowania produktu lub firmy. Zazwyczaj s? to ró?nego rodzaju drobne produkty, z których korzysta si? w ?yciu codziennym. S? oznaczone znakami firmowymi i wr?czane klientom, partnerom handlowym i pracownikom w celu promocji firmy lub produktu.

GRAWEROWANIE LASEROWE

Metoda stosowana do trwa?ego znakowania przedmiotów metalowych, z tworzyw sztucznych, drewnianych, skórzanych i innych polegaj?ca na wycinaniu laserem po??danego znaku.

GRUPA DOCELOWA

Grupa docelowa (z j?z. ang. Target audience) jest to zbiór osób b?d?cych potencjalnymi konsumentami produktu, do których kierowany jest odpowiednio formu?owany przekaz reklamowy. Tradycyjnym sposobem definiowania grupy docelowej jest wybór osób spe?niaj?cych okre?lone kryteria spo?eczno-demograficzne. Mog? to by?: wiek, p?e?, wykszta?cenie, miejsce zamieszkania, liczba dzieci, dochód, stan posiadania. Takie podej?cie opiera si? na za?o?eniu, ?e osoby o tych samych cechach demograficznych, zamieszkuj?cy ten sam region, wykazuj? podobne zachowania zakupowe, a zatem kupuj? produkty o zbli?onych cechach i w podobnych miejscach.

HEADLINE

Z j?z. ang. Headline to nag?ówek lub slogan. Najcz??ciej odnosi si? do g?ównego tytu?u og?oszenia prasowego. Jego g?ównym zadaniem jest maksymalnie przyci?gn?? uwag? potencjalnego konsumenta i zach?ci? do zapoznania si? z kolejnymi elementami przekazu reklamowego.

IMAGE

Z j?z. ang. image (równie? z j?z. franc.) to termin okre?laj?cy pozytywny wizerunek produktu, przedsi?biorstwa, a nawet osoby (np. polityka, dzia?acza spo?ecznego), tworzony w ?wiadomo?ci odbiorcy lub konsumenta. Pozytywny wizerunek mo?na osi?gn?? poprzez zastosowanie ró?nego rodzaju dzia?a? marketingowych np: zró?nicowanie produktu ze wzgl?du na cechy ?atwo zauwa?alne przez odbiorc?, promocja, reklama, public relations itp.

IMITOWANIE MARKI

Imitowanie marki polega na upodabnianiu znaków jednej marki do znaków innej, zwykle bardziej znanej i renomowanej. Celem jest zasugerowanie odbiorcom, ?e jest to "ta sama marka" b?d?, ?e marki te maj? istotne cechy wspólne, a jednocze?nie zbli?on? warto??. Zwykle chodzi o wywo?anie wra?enia, ?e obie marki s? produktami tej samej firmy. Niezale?nie od stopnia, w jakim marki s? podobne do siebie, imitowanie jest w istocie podrabianiem (nielegalnym kopiowaniem) marek. Jest to najcz??ciej spotykany czyn nieuczciwej konkurencji. Proceder ten jest ?cigany z mocy prawa.

INK-JET, WYDRUKI INKJETOWE

Jedna z metod wewn?trznego druku wielkoformatowego. Grafika drukowana t? metod? charakteryzuje si? fotograficzn? jako?ci?, która pozwala na drukowanie zdj??, grafik bitmapowych w postaci: plakatów, stendów, posterów, map, plakatów kalendarzy ?ciennych, reprodukcji obrazów, grafik wystawowych w ilo?ci od 1 szt. Wydruki mog? by? dodatkowo LAMINOWANE co wzmocnia ich odporno?? na czynniki zewn?trzne.

INSERT

Z j?z. ang. insert oznacza wstawi? lub w?o?y? jest to termin zwi?zany z jednym ze sposobób reklamowania produktu lub us?ugi. Insert to inna ni? druk reklamy lub og?oszenia prasowego forma dotarcia z przekazem reklamowym lub og?oszeniowym do czytelnika tego pisma. S? to wszelkiego rodzaju ulotki, foldery, gad?ety, wrzucane lub wklejane do wydania tytu?u prasowego. Inserty dzieli si? na trzy podstawowe typy: wrzutki - lu?no wrzucone mi?dzy strony pisma ulotki, wszywki - ulotki zszyte z pozosta?ymi stronami pisma, wklejki - przyklejone do jakiej? strony próbki reklamowanego produktu

INTROLIGATORNIA

Introligatornia to etap drukowania pism i innych materia?ów reklamowych. Zazwyczaj jest to samodzielny zak?ad lub wydzia? produkcyjny drukarni, zajmuj?cy si? opraw? ksi??ek, broszur, zeszytów, bloków itp.

KASETON, PANEL, PLAFON

Rodzaj p?askiej ?ciennej reklamy o ró?nym kszta?cie pod?wietlanej od wewn?trz. Zazwyczaj lico kasetonu jest wykonane z plexi, a brzeg z ta?my aluminiowej. Wystrój graficzny kasetonu mo?e by? wykonany z nadrukowanej lub wyci?tej folii samoprzylepnej, PLEXI lub foli PCV.

LAMINOWANIE

Laminowanie polega na foliowaniu np: ok?adek i innych wydruków, poprzez wprasowanie pod ci?nieniem i w temperaturze 120 - 400 C folii. Dzi?ki temu procesowi wydruk jest odporny na dzia?anie czynników zewn?trznych, a przez to bardziej wytrzyma?y. Dodatkowo laminowana powierzchnia nabiera po?ysku, podnosz?c tym samym jako?? danej publikacji.

LAYOUT

Z j?z. ang. layout to uk?ad graficzny. S?u?y do tekstowego opisania uk?adu graficznego reklamy prasowej, ulotki reklamowej, strony internetowej lub innych materia?ów reklamowych. Layout zazwyczaj przygotowywany jest przez Art Directora na potrzeby studia DTP, lub agencji zajmuj?cej sie produkcj? stron internetowych, zawiera projekt graficzny, w którym naszkicowane s? i opisane wzajemne proporcje mi?dzy nag?ówkiem, sloganem, tekstem i ilustracjami, ich wielko?ci?, kolorystyk?, oraz sposobem wykonania.

LOGO

Jest to graficzne przedstawienie marki produktu, znaku firmowego i innych symboli umieszczanych na opakowaniach produktów, w reklamie, drukach firmy itp. tworzone przez zastosowanie koloru, rozmiaru i kszta?tu liter, ich uk?adu itp. Logo powinno wyró?nia? korzystnie przedsi?biorstwo oraz w miar? mo?liwo?ci kojarzy? si? z rodzajem jego dzia?alno?ci, bran??, produktami i us?ugami.

LPI

Skrót z angielskich s?ów Lines Per Inch w t?umaczeniu na j?zyk polski s? to linie na cal, nazywane równie? liniatura rastra. Termin LPI stosowany jest produkcji reklamowej i poligrafii, okre?la g?sto?? oczek rastra. Informacje tego typu podaje si? w zleceniach do na?wietlarni. Na podstawie, danych takich jak liniatura, rozdzielczo??, na?wietlarnie przygotowuj? rozseparowane na cztery kolory tzw. CMYK folie, które niezb?dne s? do przygotowania wydruków offsetowych.

?AMANIE

Termin stosowany w procesie produkcji ró?nego typu gazet, publikacji i ulotek do druku. ?amanie jest to optyczne ukszta?towanie strony dowolnej publikacji, zazwyczaj strona podzielona jest na szpalty. W tym schemacie kolumn umieszcza si? teksty, nag?ówki, zdj?cia i og?oszenia. Cel jest taki, aby kszta?t wzbudza? jak najwi?cej uwagi i zach?ca? czytelników do przeczytania danego tekstu.

MAILING, DIRECT MAIL

Z j?z. ang. mailing lub direct mail w t?umaczeniu z j?zyka angielskiego jest to reklama pocztowa lub bezpo?rednia reklama pocztowa. Mailing to coraz bardziej popularne i skuteczne formy reklamy BTL produktów lub us?ug. Mailing polega na bezpo?rednim dostarczaniu nabywcy materia?u promocyjnego za pomoc? poczty. Przesy?ka ta mo?e zawiera? list, broszur? prezentuj?c? oferowane towary, karty zamówie? itp. Odpowiednikiem klasycznej reklamy pocztowej w Internecie jest e-mailing. Polega on na przes?aniu ?ci?le okre?lonym adresatom, elektronicznej wiadomo?ci tzw. e-maila z tekstem reklamowym. W niektórych przypadkach wiadomo?? elektroniczna mo?e by? zaopatrzona w zdj?cia lub krótk? graficzn? prezentacj? oferty lub konkretnego produktu.

MAMMUTBOARD

Termin stosowany w reklamie zewn?trznej. Nazw? Mammutboard okre?la si? wielkoformatowe, o?wietlone od przodu tablice reklamowe wielko?ci 10 x 12m montowane na ?cianach budynków.

MEDIA PLAN

Z j?z. ang. Media Plan to plan pokazuj?cy roz?o?enie kampanii reklamowej w czasie najcz??ciej 1 rok z rozbiciem na poszczególne no?niki reklamowe t.j. TV, radio, prasa, outdoor i Internet. Media plan jest dokumentem, na którym pokazuje si? miesi?czne bud?ety, zasi?g kampanii, ?redni? ilo?? kontaktów w miesi?cu i ca?ym okresie reklamowania. Media Plan jest przygotowywany przez Media Plannera, na podstawie Brief'u klienta.

MERCHANDISING

merchandising (ang.) To reklama i promowanie jakiej? marki, produktu wewn?trz sklepu w celu pozyskania i konsumenta i w?a?ciciela sklepu. To okre?lenie zespo?u dzia?a? promocyjnych wyst?puj?cych w miejscu sprzeda?y towaru. Obejmuje opakowanie produktu, sposób prezentacji towarów, rozdawanie próbek, konkursy, degustacje i demonstrowanie zastosowania produktów.

MESH

Materia? o strukturze siatki, lekki, umo?liwia swobodny przep?yw powietrza i przenikanie ?wiat?a. Zapewnia dobr? widoczno??, dlatego najcz??ciej u?ywany jest jako no?nik reklamy z zadrukiem cyfrowym umieszczanej na budynkach.

MOBILE

Mobile, s? to jeden z rodzajów no?ników reklamy zewn?trznej. Zazwyczaj s? to tablice reklamowe wielko?ci billboardu o powierzchni 12 m kw instalowane na przyczepach ci?gni?tych przez samochody poruszaj?cych si? po ustalonych trasach w okre?lonych porach dnia w wolnym tempie umo?liwiaj?cym odczytanie tekstu i obejrzenie rysunków lub fotografii. Informacja przekazywana za pomoc? tekstu i grafiki mo?e by? ??czona z muzyk? lub piosenk?. Mobile s? przeznaczone na specjalne okazje zwi?zane z reklam? produktów o lokalnym znaczeniu, a tak?e dla reklamowania rozmaitych imprez handlowych, sportowych lub politycznych. Ocenia si?, ?e jeden mobil reklamowy mo?e w ci?gu jednego dnia zast?pi? oko?o 40 billboardów.

MODU? OG?OSZENIOWY

Modu? og?oszeniowy to rozmiar najmniejszej, dopuszczalnej przez dane pismo przestrzeni reklamowej. W tytu?ach stosuj?cych podzia?, strony og?oszeniowej na modu?y mo?na zamieszcza? reklamy o rozmiarach b?d?cych wielokrotno?ci? najmniejszego modu?u. Istniej? tak?e pisma dopuszczaj?ce dowolny wymiar og?oszenia.

NAKLEJKI WYPUK?E 3D, NAKLEJKI EPOKSYDOWE

Samoprzylepne kolorowe naklejki pokryte dwusk?adnikow? ?ywic? poliuretanow? z menniskiem, co tworzony efekt trójwymiarowy.

NA?WIETLANIE

Termin stosowany w produkcji reklamowej oraz poligrafii. Na?wietalnie jest jedn? z faz przekszta?cania rozseparowanej w cztery kolory CMYK publikacji w matryc? czyli form? drukarsk?.

NA?WIETLARKA

Urz?dzenie ze ?ród?em ?wiat?a laserowego, które przenosi obrazy z komputera na materia? ?wiat?oczu?y. Na?wietlarka s?u?y do przygotowania otrzymanych ze studia DTP plików elektronicznych, w specjalne rozseparowane na cztery kolory CMYK wydruki o bardzo wysokiej rozdzielczo?ci na specjalnej folii. Z folii tych wykonuje si? matryce drukarskie oraz cromaliny.

NEON

Rodzaj pod?wietlanej reklamy przyci?gaj?cy uwag? szczególnie w nocy. Neon powstaje poprzez wyginanie rur szklanych o w?a?ciwo?ciach iluminacyjnych w dowolne kszta?ty.

OCZKOWANIE BANERÓW

Nabijanie metalowych oczek na brzegach banera reklamowego. Oczka umo?liwiaj? mocowanie banera do ró?nych pod?o?y.

OFFSET

Termin stosowany w produkcji reklamowej i poligrafii. Offset jest technik? drukarsk?, w której farba jest przenoszona z formy na papier za po?rednictwem obracaj?cego si? cylindra. Na cylindrach umieszczone s? matryce, na które nak?adana jest farba drukarska. Za pomoc? obracaj?cego si? cylindra farba przenoszona jest na arkusz papieru.

OUTDOOR

W t?umaczeniu z j?zyka angielskiego oznacza otoczenie zewn?trzne. Outdoor oznacza reklam? eksponowana na zen?trz na tablicach reklamowych, s?upach ulicznych, ?cianach budynków, wiatach przystankowych itp.

PERSONALIZACJA

To nadanie przedmiotowi indywidualnych, niepowtarzalnych cech poprzez trwa?e dodanie na upominku np. nazwiska, pseudonimu, fotografii … Z bada? ameryka?skich specjalistów ds. marketingu i reklamy wynika jednoznacznie, ?e tylko upominek spersonalizowany jest u?ywany wy??cznie przez osob? obdarowan?. Wi?cej … Amerykanie wykazali, je?li kto? otrzyma wiele podobnych gad?etów (np. terminarz ksi??kowy) to w 80% b?dzie korzysta? z terminarza, na którym b?dzie jego nazwisko! Dlaczego? Takiego upominku, osoba obdarowana nie odda innej osobie do u?ytkowania, np. nie sposób odda? prywatnej ?onie pióro wieczne na którym widnieje wygrawerowany napis " Jan Kowalski " Rozszerzaj?c spraw? personalizacji reklamowej do wykorzystania w firmach. W najwi?kszym skrócie: gad?ety reklamowe maj? za zadanie: promowa?, przypomina? o naszej firmie lub naszym produkcie. Wed?ug nas, nie wymy?lono dotychczas lepszej techniki przypominania o nas/ naszym produkcie, ni? obdarowanie kogo? upominkiem z logo naszej firmy wraz z jego nazwiskiem.

PIASKOWANIE

Obróbka strumieniowo - ?cierna. Za pomoc? lu?nych ziarn ?ciernych, które z du?? pr?dko?ci? s? kierowane w strumieniu spr??onego powietrza na powierzchni? obrabian?; na sucho jest nazywana piaskowaniem, na mokro - obróbk? hydro?ciern?.

PICZ?? LAKOWA

Staropolski sposób znakowania God?em/Herbem wa?nych dokumentów. Ten ekskluzywny sposób s?u?y do dzi?, jako metoda wyró?niaj?ca przesy?k? reklamow?. Z ma?? ró?nic?. St?plem jest dzi? najcz??ciej LOGO firmy, nazwa produktu lub slogan reklamowy. Firma Effikomp opracowa?a nowatorsk? metod? umo?liwiaj?ca sporz?dzanie samoprzylepnych piecz?ci lakowych. Laserem tworzony jest dowolny stepel wypuk?y lub wkl?s?y. Specjalna lakownica rozgrzewa, miesza oraz duzuje gor?cy p?ynny lak. Oryginalny lak na bazie kalafoni mo?e by? standardowo w trzech kolorach: Czarnym, Br?zowym, Czerwonym. Odpowiednio odt?uszczona wewn?trzna powierzchnia piecz?ci, daje si? bez trudu klei? na zimno do papieru, kartonu lub innych powierzchni. Zalecana metoda ??czenia: klej lub ta?ma dwustronna. Dzi?ki nowatorskiej metodzie firmy Effikomp nie mamy efektu t?ustej plamy przesi?kaj?cej przez papier.

PLOTER

Urz?dzenie do wycinania foli samoprzylepnej. Pozwala na tworzenie dowolnych naklejek wykorzystywanych najcz??ciej przy wizualizacji zewn?trznej. Przy zastosowaniu folii transportowej, mo?liwy samodzielny monta?, na praktycznie ka?dej powierzchni.

POS, P.O.S.

Skrót od angielskich s?ów Point Of Sale Materials, w t?umaczeniu na j?zyk polski s? to materia?y promocyjne znajduj?ce si? w miejscu sprzeda?y. Przyk?adem materia?ów typu POS s? ró?nego rodzaju plakaty reklamowe, zawieszki, kiwaki, podstawkina ulotki, katalogi. Humorystycznie / ?argonowo: POS to "Pomocniki Owocnej Sprzedazy" :-)

POTYKACZ

Stojak reklamowy zbudowany z dwóch p?yt po??czonych z sob? w górnej kraw?dzi. Po rozstawieniu maj? kszta?t zbli?ony do litery A. Stojaki tego typu s? wystawiane przed punkty sprzeda?y i us?ug w celu wzbudzenia zainteresowania przechodniów okre?lon? ofert?.

PREZENTER

Rodzaj reklamy z bezbarwnej p?yty PLEXI, na której s? wygrawerowane napisy lub grafika. Pod?wietlenie napisów nast?puje za pomoc? przenoszenia ?wiat?a poprzez p?yt? o?wietlon? na kraw?dzi ?wietlówk?. Prezentery mog? by? kolorowe.

PROOF

Angielskie okre?lenie Proof oznacza próbny wydruk publikacji przygotowywanej do druku - CROMALIN. Moze by? wykonany z gotowej kliszy lub z pliku (proof cyfrowy).

PUBLIC RELATIONS

Public relations s? to dzia?ania, których celem jest tworzenie i utrzymywanie zaufania do przedsi?biorstwa w otoczeniu, w którym ono dzia?a, oraz utrzymanie dobrego klimatu w stosunkach pomi?dzy firm? lub grup? firm a spo?ecze?stwem. Dzia?ania PR mog? by? przeprowadzane w ramch danej firmy, lub zlecane s? wyspecjalizowanym firmom tzw. Agencjom Public Relations. Agencje PR na zlecenie klienta przygotowuj? strategi? dzia?a? PR a nast?pnie w imieniu klienta j? realizuj?. Obok podstawowych dzia?a? polegaj?cych na budowaniu w?a?ciwego wizerunku w prasie, radiu i telewizji wspó?pracy z dziennikarzami informowaniu ich o przedsi?biorstwie i jego osi?gni?ciach, agencje PR bardzo cz?sto przygotowuj? konferencje prasowe, róznego rodzaju uroczysto?ci i akcje edukacyjno spo?eczne.

PYLON, TOTEM

S? to reklamy wolnostoj?ce o ró?nicowanych gabarytach. Najcz??ciej wysoko?? reklamy waha si? mi?dzy od 3 do 8 m. Mo?e wyst?powa? w wersji ?wietlnej - pod?wietlanej od zewn?trz lub wewn?trz. Ca?o?? wykonana z konstrukcji no?nej (najcz??ciej stalowej) oraz blach ocynkowanych, p?yt PCV , PLEXI lub z elementem ?wietlnym wykonanym w technice napinanego backlitu.

RASTER

Raster jest to ?rodek stosowany w technice drukarskiej do roz?o?enia warto?ci szarych odcieni w pojedy?cze punkty. Przez raster mo?na osi?gn?? ró?ne odcienie jasno?ci mi?dzy kolorem bia?ym a czarnym - mimo i? elementy drukuj?ce zosta?y równomiernie pokryte farb?. Dok?adno?? rastra wzrasta wraz z ilo?ci? linii rastrowych na centymetr kwadratowy. W przypadku gotowego druku offsetowego liczba tych linii waha si? na ogó? mi?dzy 28 a 34.

ROLL-PLAY

System wystawienniczy Roll-Play pozwala na prezentacj? dynamicznej reklamy. Sk?ada si? on z aluminiowej obudowy i bannera poruszanego przy pomocy silniczka z do?u do góry.

ROLL-UP

System wystawieniczy roll-up sk?ada si? z aluminiowej kasety, która kryje szybko rozk?adaln? grafik? oraz rozk?adanego stela?a podtrzymuj?cego roz?o?on? reklam?. Grafika drukowana jest na powlekanym papierze lub tworzywie sztucznym.

SAMPLING

Angielskie poj?cie Sampling oznacza sposób bada? popytu nowego produktu, jak równie? promocji. Sampling polega na rozdawaniu klientom bezp?atnych próbek, organizowaniu w sklepach lub na specjalnych pokazach handlowych degustacji po??czonych z próbn? sprzeda??

SHELFLINER, LISTWA NAPÓ?KOWA, Listwa cenowa

Zadrukowany plastikowy lub kartonowy pasek umieszczany na kraw?dzi pó?ki, zawieraj?cy zazwyczaj logo produktu, jego cen?, slogan reklamowy.

SITODRUK

Sitodruk to technika drukowania, w której forma drukowa stanowi siatk?. Miejsca niedrukuj?ce s? zas?oni?te, natomiast miejsca drukuj?ce - ods?oni?te. W tej metodzie farb? nak?ada si? na powierzchni? sita, a nast?pnie przeciska j? przez oczka na pod?o?e drukowe przy pomocy tzw. rekla. Technika ta u?ywana jest przy prostych, p?askich, kilkukolorowych nadrukach.

SUBLIMACJA

Technika znakowania, polegaj?ca na drukowaniu dowolnego wzoru specjalnymi farbami sublimacyjnymi na papierze jedn? ze znanych metod (sitodruk p?aski lub rotacyjny, offset, flexo, plotter piezoelektryczny). Nast?pnie otrzymany lewy wzór na papierze przedrukowujemy za pomoc? termoprasy na bia?e tkaniny i dzianiny poliestrowe lub inne pod?o?a (drewno, p?yty laminatowe, blachy itp.) pokryte bia?ym lub bezbarwnym poliestrem. Druk sublimacyjny wykorzystuje fakt, ?e pewne pigmenty podczas podgrzewania przechodz? bezpo?rednio ze stanu sta?ego w stan gazowy a ich pary s? absorbowane i blokowane przez moleku?y poliestrowe.

SLOGAN

Slogan - has?o reklamowe. Krótki komunikat j?zykowy zachwalaj?cy firm?, produkt lub us?ug?, maj?cy charakterystyczn?, przyci?gaj?c? uwag? i ?atw? do zapami?tania form?. Z j?zykowego punktu widzenia slogan mo?e by? zdaniem, zbitk? s?ów czy nawet pojedynczym s?owem.

SOLVENT, WYDRUKI SOLWENTOWE

Jedna z metod druku wielkoformatowego. Wydruki drukowane s? rozpuszczalnikow? farb? solventow?, opart? na cykloheksanolu, trwale ??cz? si? z pod?o?em, agresywnie wnikaj?c w jego struktur?. Charakteryzuj? si? one bardzo du?? odporno?ci? na: promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne, ?cieranie, zró?nicowane warunki atmosferyczne, ekstremalne ró?nice temperatur. Wydruki takie mo?na stosowa? na tablice reklamowe, samochody, banery, bilboardy, kasetony, flagi itp.

SPONSORING

Sponsoring jest jedn? z form reklamy i promocji firmy lub produktu. Polega on na umieszczeniu w specjalnie dobranych atrakcyjnych pod wzgl?dem reklamowym, miejscach logo i nazwy sponsora danego wydarzenia, konkursu czy akcji, która jest przez niego ca?kowicie lub cz??ciowo finansowana.

SPOT

Spot reklamowy, to krótki zazwyczaj nie przekraczaj?cy 30 sekund filmy reklamowy nadawany w telewizji w przerwach miedzy programami oraz podczas programów. Najcz??ciej w stacjach komercyjnych.

STANDY

Stand to stoj?ca forma reklamy wykonana najcz??ciej z tektury litej lub falistej z nadrukowan? ter?ci?.

STYRODUR

Styrodur to ekstrudowane p?yty ze spienionego polistyrenu. Rodzaj materia?u wykorzystywany przy tworzeniu reklam przestrzennych. Styrodur ma ró?ne grubo?ci oraz twardo??. Do ci?cia sturoduru wykorzystuje si? wycinark? z rozgrzanego drutu oporowego.

SZPALTA

Ka?da strona (kolumna) gazety podzielona jest pionowo w szpalty. Ilo?? i szeroko?? szpalt w redakcyjnej i og?oszeniowej cz??ci gazety mo?e by? ró?na. W gazetach na ogó? normalna szpalta og?oszeniowa ma szeroko?? 45 mm. Szpalty w redakcyjnej cz??ci gazety s? zazwyczaj szersze.

TAMPONDRUK, TAMPON

Metoda druku polegaj?ca na przenoszeniu farby ze wzoru znajduj?cego si? na formie drukowej, za pomoc? tamponu na powierzchni? przedmiotu. Sposób wykonania nadruku na wi?kszo?ci materia?ów o sztywnej i mi?kkiej powierzchni, zarówno na powierzchniach p?askich jak i zakrzywionych. Technika ta pozwala na znakowanie niewielkich materia?ów reklamowych: d?ugopisów, notesów, zegarów itp.

TARGETOWANIE

?argonowe okre?lenie oznaczaj?ce dos?ownie

Dalej
Koszyk
... jest pusty
Gadżety - Bestsellery
01.Metalowy d?ugopis reklamowy KTrendy
02.O?ówek reklamowy drewniany bia?y z gumk?
03.O?ówek reklamowy drewniany czarny-czarny z gumk?
04.Zapach samochodowy zawieszka z nadrukiem
05.Metalowy d?ugopis reklamowy KCosmo
06.D?ugopis reklamowy MPA012010 ABAR
07.Reklamówki plastikowe typu MARKET
08.O?ówek reklamowy drewniany czarny-czarny
09.Drewniane o?ówki LITTLE WITCH
10.Zapalniczka wielofunkcyjna EB-15 HC LED
Gadżety - Promocja
Komplet naszych katalogów w wersji drukowanej
Komplet naszych katalogów w wersji drukowanej
45,00z?
24,00z?
Gadżety - Recenzje
Kompas - przycisk do papieru NAVIGATION
Trzeba przyzna? ?e przycisk sprawia ekskluzywne wra?enie. ..
5 z 5 gwiazdek!
Katalogi reklamowe:

Gad?ety Elektroniczne PENDRIVE - Chiny

Czapki Reklamowe - Produckcja - Katalog

D?ugopisy Reklamowe - Katalog

Skórzana Galanteria Reklamowa

Artyku?y Reklamowe - HURT - import UE
Polecamy firmy:

EFFIKOMP - Cz?onek Klubu signs.pl

Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!


Powered & Copyright © by Agencja Reklamowa EFFIKOMP - Producent Artykułów Reklamowych dla firm

Wszelkie prawa do zdjeć, opisów oraz autorskich pomysłów - są zastrzeżone, stanowią wyłączną własnosć Agencji Reklamowej EFFIKOMP - Warszawa.


Upominki na ka?d? okazje Prezenty na zamówienie